Co je to Business intelligence?

O systmech podporujcch nejrznj oblasti innosti firem se u hodn napsalo a pojmy jako ERP, CRM nebo SCM byly skloovny tm ve vech pdech. K tmto termnm pibyl v posledn dob i pojem business intelligence, jeho definice ale nen tak jednoznan a zejm jako u pedchozch termn. Pojme se tedy […]

O systmech podporujcch nejrznj oblasti innosti firem se u hodn napsalo a pojmy jako ERP, CRM nebo SCM byly skloovny tm ve vech pdech. K tmto termnm pibyl v posledn dob i pojem business intelligence, jeho definice ale nen tak jednoznan a zejm jako u pedchozch termn. Pojme se tedy podvat, co to vlastn business intelligence je.

Business intelligence meme chpat jako ucelen a efektivn pstup k prci s firemnmi daty, kter m vliv na sprvnost strategickch rozhodnut, a tm i na obchodn spch spolenosti. V souasnm vysoce konkurennm prosted pedstavuje informovanost jednu z hlavnch konkurennch vhod. Tato vhoda spov ve schopnosti efektivn vyut data nashromdn ve firmch k tvorb informac a znalost, na zklad kterch meme reagovat na rychle se mnc poadavky trhu a naich zkaznk.

Zkladem business intelligence je petven zdrojovch (zpravidla transaknch) dat na znalosti, s pomoc nich jsou nsledn pijmna sprvn rozhodnut. V rmci tohoto procesu jsou data itna, integrovna, transformovna do vyuiteln podoby a nsledn analyzovna a dle zpracovvna. Proces transformace dat na vyuiteln informace o zkazncch, dodavatelch, obchodnch partnerech nebo vlastn organizaci nazv spolenost SAS etzcem zkvalitnn informac, neboli Intelligence Value Chain. Kad z komponent etzce pedstavuje pidanou hodnotu a jejich prostednictvm se informace stvaj komplexnjmi.


Obr. 1 : Intelligence Value Chain definuje klov technologie, je produkuj informace

Plnovn
Prvnm krokem v celm etzci zkvalitnn informac (Intelligence Value Chain) je pprava aknho plnu, kter stanovuje strategii a postup smujc k dosaen stanovench podnikatelskch cl.

Extraktace, transformace a natn dat (ETL)

S pihldnutm ke konkrtnmu podnikatelskmu zmru jsou definovna potebn data a jejich dleitost a urena jsou i data, kter nebudou zpracovvna. Zpracovvan data by mla obsahovat hodnotn informace ke konkrtn problematice. Tato data mus bt integrovna, konsolidovna a transformovna do pouitelnho a spolehlivho zdroje. SAS integruje itn dat s procesem jejich konsolidace, protoe nevyitn data nelze pout v procesu vytven informac jako vysoce kvalitn, konzistentn a skutenosti odpovdajc zdroj.

Inteligentn skladovn
Proces vytven informac z velkho objemu dat vyaduje flexibiln architekturu jejich uloen, kter je odlin od klasickch provoznch databz. Vedouc dodavatel nabzej nejrznj zpsoby uloen dat – kad pipraven pro rzn informan poteby – ale vechny jsou vytveny, spravovny a roziovny v rmci jednotn architektury. Ta zahrnuje rzn pamov struktury – relan pro aktuln data, multidimenzionln pro porovnvn, analzu, identifikaci vzork a trend, tabulky pro prognzovn, tzv. legacy storage pro porovnn s histori pvodnho uloen nebo libovolnou kombinaci uloen dat poadovanou v rmci vytven informanch poadavk.

Business a analytical intelligence
Business intelligence poskytuje mechanizmus zajiujc doruen sprvn informace sprvn osob ve sprvn as a jako takov je zkladnm kamenem procesu vytven a distribuce komplexnch informac. Analytick monosti pak pedstavuj uritou nadstavbu, kter umouje prostednictvm predikce, modelovn nebo simulace odhalit skryt souvislosti.

Informan technologie dnes pronikaj prakticky do vech odvtv podnikn. Protoe kad odvtv vyuv pi sv innosti odlin typ informac, tak se i business intelligence roziuje o konkrtn odvtvov een. Mezi nejvce vyuvan pat een pro telekomunikace a bankovnictv, kter nabzej portfolio aplikac sloench ze specificky odvtvov orientovanch loh, je obsahuj odbornost dan oblasti na bzi roziiteln architektury. Tyto soubory program obsahuj nap. een pro credit scoring, udren a segmentaci zkaznk, automatizaci marketingu a prodeje (cross-and-up-selling) nebo tak een pro strategick zen vkonnosti.

Dal nadstavbu pro business intelligence pedstavuj oborov zamen informan modely, kter mapuj objekty a procesy innosti konkrtnho oboru a poskytuj analytick modely pro tvorbu informac. Tyto modely mohou slouit ke zven ziskovosti zkaznka, uren pravdpodobnosti prodeje zkaznkovi i jeho odchodu ke konkurenci a ke zjiovn preference prodejnch kanl. Informan modely, kter jsou k dispozici jako soust oborovch een, zkracuj fze zjiovn poadavk a nvrhu projektu a o 90 %, a urychluj tak nvratnost investic do technologi business intelligence.

Pklad z praxe
Vznamnou oblast pro vyuit business intelligence pedstavuje telekomunikan sektor. Rostouc konkurence v oblasti telekomunikac, kterou vyvolala liberalizace tohoto trhu ve vtin vysplch zemch, nut opertory eit problmy souvisejc s odlivem zkaznk a s hlednm monost pro tzv. kov prodej. Americk telekomunikan spolenosti Sprint, kter m vce ne 23 miliny zkaznk, se po nasazen sofistikovanch model podailo snit mru odlivu klient z pvodnch 6 % na 2 %. Nov model, kter firma Sprint zavedla, navc integroval informace ze vech obchodnch jednotek do jedinho msta, co ve svm dsledku vedlo ji v prvnm roce k spoe vce ne 1 milin dolar zpsoben snenm odlivu zkaznk a souasnm odbournm poteby konverze dat.

Autor lnku, Zdenk Panec, zastv pozici editele spolenosti SAS R.

Source Article

Next Post

Center for Business Intelligence and Analytics | Center for Business Intelligence and Analytics

Mon May 4 , 2020
Center for Business Intelligence and Analytics | Center for Business Intelligence and Analytics | Virginia Tech Future Leaders… Take the Extra leap The Center for Business Intelligence and Analytics (CBIA) is home to Virginia Tech’s master’s program in business analytics (known as the MSBA-BA), producing next-generation, high-impact business analytics leaders. […]

You May Like